Beleidsplan 2020-2025

Het beleid van Stichting Nieuwland blijft gericht op het bevorderen van natuur- en monumentenprojecten, die tussen wal en schip dreigen te raken, meestal omdat ze te klein zijn voor de grotere gevestigde organisaties op deze terreinen.  Het bedienen van deze niche is al sinds 1974 doel en bestaansgrond van de stichting.

De inspanningen en uitgaven van de stichting kunnen zowel betrekking hebben op concrete situaties m.b.t. vastgoedobjecten, bijvoorbeeld door te helpen bij haalbaarheidsstudies, door het leveren van eigen expertise, door het leggen van contacten en het openen van deuren, door tijdelijk als eigenaar te fungeren, etc., als op “indirecte” activiteiten, bijvoorbeeld door middel van uitgaven, educatieve projecten (in eigen beheer of van derden) en dergelijke.

Het inkomstenbeleid van Stichting is niet gericht op actieve fondsenwerving. E.e.a. laat onverlet dat eventuele schenkingen of legaten, in welke vorm dan ook (mogelijk ook in de vorm van vastgoed of participaties), niet bij voorbaat en per definitie worden uitgesloten. De uitgaven worden primair bekostigd uit beleggingsinkomsten en –in beperkte mate- uit het eigen vermogen (-hetgeen wordt aangehouden in cash en kan worden belegd in vastrentende waarden, aandelen en participaties), uit exploitatie-opbrengsten van vastgoed, alsmede uit eventuele baten uit eigen projecten (bijvoorbeeld de verkoopopbrengsten van eigen uitgaven zonder winstoogmerk).


Het aanboren van nieuwe projecten geschiedt als vanouds via het netwerk van de stichting en indien nodig ook via (gedoseerde en ingetogen-) externe uitingen,o.a. in de (vak-)media.
Door de toename van het vermogen van de stichting kunnen ook projecten met een groter risico dan in de vorige beleidsplanperiode worden gedaan. Uitgangspunt blijft dat het eigen vermogen van de stichting niet daalt onder ca 200.000 €.