Introductie Stichting Nieuwland

Stichting Nieuwland is in 1974 opgericht om bedreigde natuurgebieden en monumenten te redden. Als bestuurders van de gevestigde beschermingsinstellingen hadden de oprichters van “Nieuwland” ervaren dat er vaak meer snelheid en creativiteit nodig is om onheil te voorkomen.
Men wilde slagvaardiger zijn, andere (fiscale)financieringsvormen toepassen, vroegtijdiger en soms ook “stiller” kunnen handelen in het belang van het natuur- en cultuurbehoud.

De kosten van de projecten worden meestal bestreden uit exploitatie- en verkoopopbrengsten. Omdat deze vaak ontoereikend zijn, wordt ook geput uit het eigen vermogen van de stichting, uit schenkingen, fiscale faciliteiten en subsidies.

Onder de activiteiten vallen onder andere:

  • het “bijeensprokkelen” en inrichten van percelen tot aaneengesloten natuurgebieden
  • het aanleggen van nieuwe natuurgebieden
  • het verwerven van afzonderlijke percelen ten behoeve van natuurorganisaties
  • het restaureren (en soms ook herbestemmen) van monumenten
  • het uitgeven van boeken met betrekking tot deze activiteiten
  • het adviseren,  ondersteunen en “ bedanken” van partijen die soortgelijke activiteiten uitoefenen of uitoefenden

In de 49 jaar van haar bestaan heeft Stichting Nieuwland tientallen monumenten en natuurgebieden in bezit gehad en doorgesluisd naar nieuwe eigenaren, zijn boeken uitgegeven en zijn gelijkgezinde partijen geholpen met vergelijkbare projecten.

Als gevolg van de teruglopende schenkingen, subsidies en fiscale mogelijkheden voert de Stichting de laatste jaren geen grote restauraties meer uit voor eigen rekening en risico.

Het accent ligt nu meer op het “stallen” van natuurterreinen en op het signaleren, netwerken, “aaneenkoppelen van vraag en aanbod”, adviseren, ondersteunen ten aanzien van objecten in het bezit van derden, alsmede op het uitgeven van publicaties, die de doelen van de Stichting bevorderen.